Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Zoonózy a ich špecifiká v detskom veku
Veronika Ďurkovičová, Milan Kuchta
Úvod: Zoonózy sú definované ako ochorenia a infekcie, ktoré sa prirodzene prenášajú medzi stavovcami a človekom. Nebezpečenstvo zoonóz pre zdravie ľudí bolo osobitne zdôraznené nedávnymi vysokovirulentnými infekciami (vtáčia chrípka H5/N1, pandémia chrípky H1/N1, ebola). Dnes svet čelí pandémii koronavírusu COVID-19, potenciálne fatálnej choroby, ktorá vzbudzuje veľké obavy v oblasti verejného zdravia na celom svete a má veľmi pravdepodobne zoonotický pôvod. Hoci baktérie a parazity nemajú potenciál celosvetovej systémovej hrozby niektorých vírusových zoonóz, majú častejšie lokálne ohniská, ktoré môžu mať závažné dôsledky.
Tieto ochorenia nemožno podceňovať vzhľadom na ich prípadný závažný klinický priebeh, dlhodobú rekonvalescenciu, ale aj výskyt prípadov končiacich sa úmrtím detí.
Kontext: V stručnom prehľade uvádzame zoonózy, ktoré sa môžu vyskytovať v detskej populácii aj v našej geografickej oblasti. Uvádzame ich klinické delenie podľa prevažujúcich príznakov (tráviaci trakt, dýchací trakt, CNS, muskuloskeletálny systém, lymfatický systém).
Kazuistiky: V praktickej časti uvádzame 2 kazuistiky pacientov, kde u pacienta č. 1 predstavujeme neonatálnu listériovú sepsu s akútnou myokarditídou a u pacienta č. 2 lymskú boreliózu vo včasnej lokalizovanej infekcii.
Záver: Vypuknutie vtáčej chrípky H5/N1 v roku 2005 bolo prvou zoonotickou epidémiou, ktorá zjednotila celosvetové orgány s cieľom riešiť hrozbu zoonóz. Koncepcia prístupu One Health vníma zdravie ľudí, zvierat a ekosystémov ako prepojenú sieť a nie ako problémy, ktoré treba riešiť individuálne. Dôležitosť výskumu zoonóz je podporená skutočnosťou, že niektoré z nich vykazujú rastúci trend s výskytom v epidemickej forme a majú závažný klinický obraz s fatálnymi následkami. Z praktického hľadiska je dôležité permanentne sa vzdelávať aj v tejto špecifickej oblasti medicíny a verejného zdravotníctva.


Zoonoses and their specifics in childhood
Introduction: Zoonoses are defined as diseases and infections, which are naturally transmitted between vertebrates and a human being. The danger of zoonoses for the health of people was especially emphasised with recent highly virulent infections (bird’s flu H5/N1, the pandemic of flu H1/N1, Ebola). Nowadays the world faces coronavirus
COVID-19 pandemics, potentially fatal disease, which arises enormous concerns in the field of public health all over the world and probable have a zoonotic origin. Although bacteria and parasites do not have a potential of the worldwide systemic threat of some viral zoonoses, they have more frequent local focuses of infection, which might have serious consequences.
These diseases cannot be underestimated regarding their possible severe clinical course, long-term recovery, but also the incidence of cases ending in the death of children.
Context: In the concise overview, we present zoonoses, which might occur in the children’s population also in our geographical region. We are presenting their clinical division according to prevailing symptoms (digestive tract, respiratory tract, CNS, musculoskeletal system, lymphatic system).
Case studies: In the practical part, we present 2 case studies of patients. In the patient No. 1, we show neonatal listeria sepsis with acute myocarditis and in the patient No. 2 Lyme disease in the early localised infection.
Conclusion: Outbreak of bird’s flu H5/N1 in the year 2005 was the first zoonotic epidemics, which unified worldwide authorities intending to solve the threat of zoonoses. The concept of One Health approach perceives the health of people, animals and ecosystems as an interconnected net and not as problems which need to be solved individually. The importance of the research of zoonoses is supported by the fact that some of them show a growing trend with the incidence in an epidemic form and have a severe clinical picture with fatal consequences. From a practical point of view, it is vital to study permanently also in this specific field of medicine and public health.
Keywords: zoonoses, children, listeriosis, borreliosis
zoonózy deti listerióza
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (5): 308-315
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by