Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2-3
2020
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: UROLOGICKÁ ONKOLÓGIA
Výsledky liečby nádorov močového mechúra radikálnou cystektómiou u 130 pacientov – 10-ročné skúsenosti
Ján Ľupták, Ján Šulgan, Boris Eliáš, Ján Kliment, sen., Ján Švihra, sen., Ján Kliment jr., Igor Sopilko, Roman Tomaškin, Anna Rašková, Pavol Slávik
Cieľ práce: Radikálna cystektómia (RC) s panvovou lymfadenektómiou (LDN) je štandardnou liečbou pre pacientov s lokalizovanými nádormi močového mechúra infiltrujúcimi svalovinu, s neinfiltratívnymi nádormi po zlyhaní intravezikálnej liečby aj u pacientov s extenzívnymi papilárnymi nádormi neriešiteľnými endoskopicky. Cieľom práce bolo komplexne prehodnotiť výsledky RC a LND u pacientov s nádorom močového mechúra.
Materiál a metodika: Retrospektívne sme vyhodnotili 128 pacientov (115 mužov a 13 žien) po RC a derivácii moču vo veku 37 – 90 rokov (medián 69 rokov), ktorí boli operovaní na Urologickej klinike JLF UK a UNM v Martine v období 1/2008 – 12/2018. RC a LDN boli urobené štandardným spôsobom u všetkých mužov aj žien. Rozšírenú LDN sme robili len v pokročilom štádiu ochorenia alebo pri podozrení na MTS do iliackých lymfatických uzlín (LU).
Výsledky: Zo 128 pacientov malo primárne patologické štádium pT2 105 (82 %) a pT1 23 (18 %) pacientov. Cystektómiu v pT1 štádiu sme urobili u 23 pacientov po zlyhaní BCG liečby a s extenzívnym papilárnym CA nevhodným na transuretrálny výkon. V uvedenom súbore malo urotelový karcinóm (CA) 114 (89,1 %) pacientov, malobunkový CA 6 (4,7 %), sarkomatoidný variant CA 5 (3,9 %), urotelový CA s glandulárnou diferenciáciou 2 (1,6 %) a s neuroendokrinnou diferenciáciou 1 (0,8 %) pacient. U 5 (3,9 %) pacientov sa v definitívnej histológii nepotvrdil nádor (pT0) napriek tomu, že u jedného z nich boli histologicky verifikované MTS v LU. Dvaja pacienti (1,6 %) mali v definitívnej histológii len carcinoma in situ (CIS), 11 (8,6 %) mali pT1, 14 (10,9 %) mali pT2a, 21 (16,5 %) malo pT2b, 28 (21,8 %) malo pT3a, 26 (20,3 %) malo pT3b a 21 (16,5 %) malo pT4a patologické štádium, 13 (10,2 %) pacienti s pokročilým ochorením mali urobenú deriváciu len ureterokutaneostómiou. Jeden (0,8 %) pacient po záchrannej cystektómii mal deriváciu pomocou nefrostómie. Ortotopickú náhradu močového mechúra podľa Studera sme urobili 8 (6,3 %) pacientom a u ostatných 106 (82,7 %) pacientov sme urobili deriváciu podľa Brickera. Štyria pacienti (3,1 %) exitovali v pooperačnom období, z toho dvaja na embóliu do a. pulmonalis a dvaja na septický šok. Dehiscenciu ureteroileálnej anastomózy mali 9 (7 %) pacienti, dehiscenciu operačnej rany s resutúrou 4 (3,1 %) pacienti. Zo 128 pacientov 72 (56,3 %) nemalo žiadne závažnejšie komplikácie v pooperačnom období, 24 (18,7 %) pacientov bolo liečených neoadjuvantou chemoterapiou (dvaja aj rádioterapiou) a 56 (43,7 %) pacientov s pokročilým ochorením dostalo adjuvantnú liečbu. Zo 62 pacientov operovaných v období r. 2008 – 2013 päť rokov prežíva 22 (35,4 %).
Záver: RC s panvovou LDN je v súčasnosti považovaná za najúčinnejšiu liečebnú metódu u pacientov s infiltratívnymi nádormi močového mechúra s možnosťou kompletného vyliečenia. Vzhľadom na rozsiahly chirurgický zákrok výskyt perioperačných aj pooperačných komplikácií je častý. Preto dôsledné predoperačné vyšetrenie so správnou indikáciou aj informácia samotného pacienta o výkone nesmú byť podceňované.

Treatment results of bladder tumours by radical cystectomy in 130 patients – 10-year experience
Aim: Radical cystectomy (RC) with pelvic lymph node dissection (LND) is a standard treatment for localized muscle infiltrating bladder tumours, non-infiltrative tumours after failure of intravesical treatment as well as for patients with extensive papillary tumours unsolvable endoscopically. This study aimed to re-evaluate the results of RC and LND in patients with bladder cancer.
Material and Methods: We retrospectively evaluated 128 patients (115 males and 13 females) after RC and urinary diversion at the age of 37-90 years (median 69 years) who were operated at the Department of Urology of JFM CU and UH in Martin during 01/2008 -12/2018. RC and LND were done conventionally in all men and women. Extended LDN was only performed at the advanced stage of the disease or suspected mts to iliac lymph nodes (LU).
Results: Of 128 patients, the primary pathological stage was pT2 105 (82%) and pT1 23 (18%). Cystectomy in pT1 stage was performed in 23 patients after BCG treatment failure and with extensive papillary CA unsuitable for transurethral surgery. In this group, 114 (89.1%) patients had urothelial carcinoma (CA), small cell CA 6 (4.7%), sarcomatoid variant CA 5 (3.9%), urothelial CA with glandular differentiation 2 (1.6%) and with neuroendocrine differentiation 1 (0.8%) patient. In 5 (3.9%) patients, no definitive tumour (pT0) was confirmed in definitive histology, although one of them had histologically verified MTS in LU. Two patients (1.6%) had only carcinoma in situ (CIS) in definitive histology, 11 (8.6%) had pT1, 14 (10.9%) had pT2a, 21 (16.5%) had pT2b, 28 (21.8%) had pT3a, 26 (20.3%) had pT3b and 21 (16.5%) had pT4a pathological stage. 13 (10.2%) patients with advanced disease had only a diversion by ureterocutaneostomy. One (0.8%) patient after salvage cystectomy had a nephrostomy diversion. We performed orthotopic bladder replacement according to Studer in 8 (6.3%) patients and other 106 (82.7%) patients we performed derivation according to Bricker. Four patients (3.1%) died during the postoperative period, two of whom due to embolism to a. pulmonalis and two due to septic shock. Deterioration of ureteroileal anastomosis was observed in 9 (7%) patients, dehiscence of a surgical wound with re-suture 4 (3.1%) patients. Of the 128 patients, 72 (56.3%) had no major complications in the postoperative period. 24 (18.7%) patients were treated with neoadjuvant chemotherapy (two also with radiotherapy), and 56 (43.7%) patients with the advanced disease received adjuvant therapy. Of the 62 patients operated in the 2008-2013 period, 22 (35.4%) survived five years.
Conclusion: RC with pelvic LND is currently considered to be the most effective treatment method in patients with infiltrative bladder tumours with the possibility of complete cure. Due to extensive surgery, the incidence of perioperative and postoperative complications are frequent. Therefore, a thorough preoperative examination with the correct indication as well as the patient’s performance information should not be underestimated.
Keywords: bladder cancer, radical cystectomy, urinary diversion, complications
karcinóm mechúra radikálna cystektómia derivácia moču komplikácie
Klin urol 2020; 16 (1): 14 – 19
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by