Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Úzká souvislost mezi NASH a metabolickým syndromem
Adam Vašura, Petr Dítě, Tomáš Kupka, Martin Blaho, Pavel Svoboda, Vladimír Hrabovský
S tím, jak celosvětově narůstá počet lidí, u kterých převažuje nadměrný energetický příjem v potravě nad nedostatečným energetickým výdejem při malé pohybové aktivitě, narůstá počet lidí trpících metabolickým syndromem a s ním úzce spjatým NAFLD. Jedná se o nealkoholové tukové onemocnění jater, kam spadá jak prostá steatóza, tak akumulace tuku v játrech spojená se zánětlivým procesem tzv. NASH. Druhá podjednotka má již zásadní význam, protože při dlouhodobém zánětu dochází k excesivnímu fibrotickému procesu v játrech, jehož konečným důsledkem je rozvinutí cirhózy jater se všemi jejími negativními důsledky a komplikacemi. Dle některých autorů se v blízké budoucnosti pravděpodobně stane NASH hlavní příčinou vzniku jaterní cirhózy a tento fakt by si měl již zasloužit větší pozornost lékařské odbornosti a bádání, které by stálo za nalezením účinné léčby NAFLD, především NASH. A to nejen s ohledem na omezení vzniku jaterní cirhózy, ale také na zabránění mimojaterních projevů NASH, kde spadají veškeré projevy metabolického syndromu, především kardiovaskulární onemocnění. Ty jsou mnohem častější příčinou mortality než samotné jaterní komplikace a tento fakt nám napovídá, že NAFLD a především NASH je spíše komplexní multisystémové onemocnění související s metabolickým syndromem, než jen pouhé onemocnění jater.

A close association between NASH and metabolic syndrome
The number of people with metabolic syndrome closely associated with NAFLD has been increasing due to the growing number of people with excessive energetic intake and inadequate energy output. NAFLD is a liver disorder where we can classify simple steatosis and fat accumulation in the liver with inflammation process, so-called NASH. The second subunit has already fundamental importance as after long-term inflammation it results in the development of the excessive fibrotic process in the liver and its final consequence is the origination of cirrhosis with all its negative consequences and complications. According to some authors in close future NASH will become the main cause of cirrhosis origination and this fact should deserve bigger attention of the medical expertise and investigation which would result in the finding of effective NAFLD treatment, predominantly for NASH. Not only regarding the restriction of hepatic cirrhosis, but also to prevent non-hepatic NASH manifestations where all manifestations of metabolic syndrome, mainly a cardiovascular disease, belong. They are much more frequently the cause of mortality than hepatic complications themselves. This fact suggests that NAFLD and primarily NASH is more likely a complex multisystemic disease related to metabolic syndrome than just a mere disease of the liver.
Keywords: metabolic syndrome, non-alcoholic steatohepatitis, adipokines
metabolický syndrom, nealkoholová steatóza jater nealkoholová steatopahepatitida adipokiny
Gastroenterol. prax 2020; 19 (3): 161 – 165
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by