Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Teduglutid vo svetle klinických dát
Juraj Krivuš, Ivana Dedinská, Marián Mokáň
Syndróm krátkeho čreva (SBS) patrí medzi raritné diagnózy. SBS je charakterizovaný funkčnou alebo anatomickou príčinou, ktorá vedie k nedostatočnej resorpcii živín tráviacim traktom. SBS môže viesť k črevnému zlyhaniu, keď ani pomocou nutričných suplementov nie je možný adekvátny prívod živín tkanivám vzhľadom na ich metabolickú potrebu a je nutné pacientom podávať parenterálnu výživu a hydratáciu. Doteraz boli pacienti v Slovenskej republike odkázaní na zabezpečenie výživy cestou domácej parenterálnej výživy (DPV), ktorá však prináša napriek kvalitnej starostlivosti celý rad komplikácií. Významný pokrok a zmenu v manažmente pacientov s SBS priniesla liečba GLP-2 analógom teduglutidom. Liečba GLP-2 analógom pri správnej indikácii vedie buď k úplnému odpojeniu pacienta od DPV, alebo výraznej redukcii objemu parenterálnej výživy a rehydratačnej liečby. Dáta efektívnosti liečby GLP-2 analógom u pacientov s črevným zlyhaním rôzneho typu vychádzajú z klinických štúdií.

Teduglutide in the light of clinical data
Short bowel syndrome (SBS) is a rare diagnosis. SBS is characterized by a functional or anatomical cause that leads to insufficient resorption of nutrients by the digestive tract. SBS can lead to intestinal failure when even with the help of nutritional supplements it is not possible to adequately supply nutrients to the tissues due to their metabolic needs and it is necessary to administer parenteral nutrition and hydration to patients. Until now, patients in the Slovak Republic have relied on providing nutrition through home parenteral nutrition (DPV), which, however, brings several complications despite quality care. Significant progress and change in the management of patients with SBS were brought about by treatment with a GLP-2 analogue, teduglutide. Treatment with GLP-2 analogues, when adequately indicated, results in either complete detachment of the patient from DPV or a significant reduction in parenteral nutrition and rehydration therapy. Efficacy data for treatment with GLP-2 analogues in patients with various types of intestinal failure are based on clinical studies.
Keywords: short bowel, teduglutide, GLP -2 analogue
krátke črevo teduglutid GLP-2 analóg
Gastroenterol. prax 2020; 19 (4): 227 – 231
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by