Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Svetelný smog ako endokrinný disruptor
Martina Barabasová, Milan Kuchta, Zlatica Ďurošková
Úvod: Svetelný smog je akékoľvek umelo vytvorené svetlo pôsobiace v inak tmavých podmienkach, ktoré má nežiaduce účinky. Už osvetlenie s hodnotou 1 lux spôsobuje viditeľné zníženie koncentrácie melatonínu, a tým môže viesť k narušeniu spánkového cyklu a vzniku ďalších porúch, ktoré sú sprostredkované arteficiálnym svetlom zásahom do endokrinného systému. Preto ho možno považovať za nový endokrinný disruptor.
Cieľ: Skúmali sme vplyv svetelného smogu, ako jedného z hlavných faktorov ovplyvňujúcich syntézu melatonínu, na kvalitu spánku detí.
Materiál a metodika: Na základe vyhodnotenia 63 dotazníkov (zo 100 distribuovaných) sme porovnali vybrané parametre u detí vystavených osvetleniu v noci alebo krátko pred spaním a u detí bez pôsobenia svetelného smogu. Vyhodnocovali sme nielen kvalitu spánku, ale aj prospech a zdravotný stav, ktoré môžu byť nedostatočným spánkom ovplyvnené.
Výsledky: Práce ukázali, že svetelný smog má negatívny vplyv na väčšinu sledovaných parametrov.
Záver: Nedostatočná kvalita spánku vedie k problémom s krátkodobou pamäťou, k zníženiu koncentrácie a schopnosti učiť sa, môže spôsobovať zmeny nálad v zmysle depresií, nervozity, podráždenosti, môže viesť k nárastu hmotnosti, negatívne ovplyvniť imunitný systém, a tým aj kvalitu života, a to aj u detí.


Light smog as an endocrine disruptor
Introduction: Light smog is anyhow artificially created light acting in otherwise dark conditions, which has adverse effects. The lighting with the value of 1 lx already causes visible lowering in the concentration of melatonin and might lead to the interruption of the sleeping cycle and origination of other disorders, which are mediated with an artificial light intervention into the endocrine system. Therefore, it might be considered a new endocrine disruptor.
Aim: We investigated the impact of light smog as one of the main factors influencing the synthesis of melatonin, on the quality of sleep in children.
Material and methods: Based on evaluation of 63 questionnaires (from 100 distributed) we observed selected parameters in children exposed to lighting at night or shortly before sleeping and in children without the acting of light smog. We evaluated not only the quality of sleep but also the benefit and health condition, which might be influenced by insufficient sleep.
Results: The work showed that light smog hurts most followed parameters.
Conclusion: Insufficient quality of sleep leads to problems with short-term memory, lowering of concentration and ability to learn, might cause the changes in mood in the sense of depression, nervousness, irritability, might lead to increase in weight, negatively influences the immune system and so also the quality of life, also in children.
Keywords: light smog, melatonin, sleep, health disorders
svetelný smog melatonín spánok
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (5): 281-287
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by