Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Súčasný pohľad na os NAFLD – NASH – hepatocelulárny karcinóm
Marek Rác, Ľubomír Skladaný
Globálna epidémia diabezity a metabolického syndrómu je úzko prepojená s epidémiou nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD). V súčasnosti je viac ako polovica dospelej európskej populácie obézna alebo má nadváhu, enormne narastá počet pacientov s metabolickým syndrómom a diabetikov 2. typu. Obezita a metabolický syndróm sú známe rizikové faktory vzniku NAFLD, ktorá predstavuje pečeňovú manifestáciu metabolického syndrómu. Tuková choroba pečene predstavuje spektrum ochorení pečene, ktorých podstatou je excesívne hromadenie tukov v pečeni prevažne vo forme triacylglycerolov. NAFLD je multisystémové ochorenie a vedie k vzniku hepatálnych i extrahepatálnych komplikácií(1). V časti pacientov vedie k rozvoju pokročilej pečeňovej choroby a jej komplikácií. NAFLD sa spája so zvýšením rizika vzniku hepatocelulárneho karcinómu (HCC), a to nezávisle od cirhózy. Metabolický syndróm predstavuje nezávislý rizikový faktor HCC. Mnohé procesy v patogenéze NAFLD/NASH ako oxidatívny stres, peroxidácia lipidov, apoptóza, bunková smrť, regeneračné procesy, rastové stimuly sú prokarcinogénne. Exaktný mechanizmus vzniku HCC v teréne NAFLD zostáva doposiaľ neobjasnený. Proces hepatokarcinogenézy je komplexný a mnohostupňový. Zúčastňuje sa na ňom množstvo patologických procesov a zapojených býva mnoho onkogénnych dráh. NAFLD je prozápalový stav, pri ktorom dochádza k zvýšeniu aktivity zápalových mediátorov, oxidatívneho stresu pri akcentácii prejavov lipotoxicity. To sa deje za prítomnosti inzulínovej rezistencie, ktorá je hnacím motorom.

Present overview of NAFLD – NASH – hepatocellular carcinoma
The global epidemic of obesity and metabolic syndrome is closely related to the epidemic of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). At present more than half of the adult European population is obese or overweight. There is an enormous increase in the number of diabetics type 2. Obesity and metabolic syndrome are known risk factors of NAFLD origination, which presents a liver manifestation of metabolic syndrome. The fatty liver disease presents a spectrum of liver diseases, the nature of which is excessive accumulation of lipids in the liver, prevailingly as triacylglycerols. NAFLD is a multisystemic disease and leads to the origination of hepatic and extrahepatic complications1. In some patients, it leads to the progression of advanced liver disease and its complications. NAFLD links with increased risk of hepatocellular carcinoma origination (HCC) independently of cirrhosis. The metabolic syndrome presents an independent risk factor of HCC. Many processes in the pathogenesis of NAFLD/NASH as oxidative stress, peroxidation of lipids, apoptosis, cellular death, regeneration processes, growth stimuli are procarcinogenic. An exact mechanism of HCC origination in the terrain of NAFLD stays until now unclear. The process of hepatocarcinogenesis is complex and multi-stage. Many pathological processes and oncogenic pathways participate in it. NAFLD is an anti-inflammatory condition, in which there is increased activity of inflammatory mediators, oxidative stress in the accentuation of insulin resistance. It happens under the presence of insulin resistance, which is a driving engine.
Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis, fibrosis, cirrhosis, hepatocellular carcinoma, obesity, diabetes mellitus type 2, metabolic syndrome
nealkoholová tuková choroba pečene nealkoholová steatohepatitída fibróza cirhóza hepatocelulárny karcinóm obezita diabetes mellitus 2 typu metabolický syndróm
Gastroenterol. prax 2020; 19 (3): 124 – 128
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by