Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Riziko aortopatie pri liečbe fluorochinolónovými antibiotikami
Mária Rašiová, Martin Koščo, Matej Moščovič, Ľudmila Farkašová, Marek Hudák, Dáša Kmecová
Fluorochinolónové antibiotiká patria k širokospektrálnym antibiotikám používaným na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií. Vyznačujú sa priaznivými farmakokinetickými vlastnosťami spojenými s dobrou tkanivovou penetráciou a s ľahkým intracelulárnym prenikaním. Liečba fluorochinolónmi okrem gastrointestinálnych komplikácií môže byť spojená s neurologickými a muskuloskeletálnymi nežiaducimi účinkami, ktoré môžu byť dlhotrvajúce, invalidizujúce a ireverzibilné. V posledných rokoch pribúdajú štúdie a metaanalýzy, ktoré referujú o asociácii fluorochinolónovej liečby so zvýšeným rizikom aneuryzmy, disekcie a ruptúry aorty. Pri rozhodovaní o antibiotickej liečbe fluorochinolónmi je potrebné individuálne posúdiť riziko infekcie a potenciálne riziko liečby. Z hľadiska aortopatií sa za najviac rizikovú skupinu pre fluorochinolónovú liečbu pokladajú pacienti s preexistujúcim ochorením aorty (aortálna aneuryzma, disekcia, vaskulitídy veľkých ciev, genetické ochorenie s postihnutím aorty, aterosklerotické ochorenie aorty).

Risk of aortopathy associated with fluoroquinolone treatment
Fluoroquinolone antibiotics are broad-spectrum antibiotics used for treatment of various bacterial infections. They are characterized by favorable pharmacokinetic properties associated with good tissue and easy intracellular penetration. In addition to gastrointestinal complications, fluoroquinolone treatment may be associated with neurological and musculoskeletal side effects, which may be long-lasting, disabling, and irreversible. In recent years, there has been an increasing number of studies and meta-analyses that report association between fluoroquinolone treatment and the risk of aortic aneurysm, dissection, and rupture. The risk of infection and the potential risk of treatment should be considered individually. Patients with pre-existing aortic disease (aortic aneurysm, dissection, large vessel vasculitis, genetic disease with aortic involvement, atherosclerotic aortic disease) are at greatest risk of aortic complication associated with fluoroquinolone treatment.
Keywords: fluoroquinolone antibiotics, aortic aneurysm, dissection, rupture
fluorochinolónové antibiotiká aortálna aneuryzma disekcia ruptúra
Interná med. 2020; 20 (10): 411-414
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by