Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Projekt TELMISTAR I – Sledovanie efektu telmisartanu na dosahovanie vybraných metabolických a biochemických parametrov u pacientov s artériovou hypertenziou
Martin Čaprnda, Katarína Novodomská, Ján Farkašovský, Oliver Tlčimuka
Úvod: Artériová hypertenzia patrí medzi najdôležitejšie rizikové faktory pre kardiovaskulárne (KV) ochorenia. Napriek existencii množstva liečiv s antihypertenzívnym účinkom mnoho pacientov nedosahuje cieľové hodnoty krvného tlaku (TK). Telmisartan, ako predstaviteľ skupiny antagonistov receptorov pre angiotenzín II, má okrem antihypertenzívneho účinku popisovaný aj parciálny agonistický efekt na PPAR-γ receptor, čo má za následok priaznivý vplyv na glykémiu a lipidové parametre. Zvýšené hladiny kyseliny močovej (KM) sú taktiež asociované s KV ochoreniami, avšak efekt telmisartanu na hladinu kyseliny močovej nie je jednoznačný.
Cieľ práce: Cieľom projektu bolo sledovať efekt telmisartanu a fixnej kombinácie telmisartan + amlodipín na výšku systolického a diastolického TK a dosahovanie cieľových hodnôt TK. V tejto práci predkladáme vplyv telmisartanu na lipidové parametre, glykémiu a hladinu KM.
Pacienti a metodika: Projekt TELMISTAR prebiehal formou prospektívnej nerandomizovanej open-label štúdie v trvaní 6 mesiacov. Do projektu bolo zaradených spolu 1 438 pacientov vo veku 31–91 rokov (604 mužov a 834 žien), ktorí nedosahovali cieľové hodnoty TK podľa odporúčaní ESC/ESH; do analýzy vplyvu telmisartanu na metabolické parametre bola vybratá skupina 1 118 pacientov, ktorí pri zaradení do štúdie neužívali telmisartan. Pri vstupnej návšteve a následne po 3 a 6 mesiacoch bola zrealizovaná kontrola hladiny lipidov, glykémie, KM. Analýza bola vykonaná pre celý súbor a pre podskupiny podľa prítomnosti diabetes mellitus (DM), metabolického syndrómu (MS) a hyperurikémie (HU). Projekt bol podporený výskumným grantom firmy KRKA.
Výsledky: Pacienti po 6-mesačnej liečbe telmisartanom zaznamenali signifikantný priemerný pokles celkového cholesterolu o 0,305 mmol/l (-5,69 %), LDL cholesterolu o 0,307 mmol/l (-9,15 %), non-HDL cholesterolu o 0,359 mmol/l (-8,88 %), triacylglycerolov o 0,136 mmol/l (-7,10 %), glykémie o 0,337 mmol/l (-5,43 %) a kyseliny močovej o 6,085 umol/l (-1,83 %), pri HDL cholesterole bol zaznamenaný mierny vzostup o 0,051 mmol/l (+3,87 %). U pacientov s DM bol signifikantný rozdiel v poklese glykémie (-0,921 mmol/l vs. -0,039 mmol/l; p<0,001), u pacientov s MS boli signifikantné rozdiely v poklese celkového cholesterolu (-0,367 mmol/l vs. -0,218 mmol; p=0,032), non-HDL cholesterolu (-0,426 mmol/l vs. -0,252 mmol/l; p=0,009), triacylglycerolov (-0,208 mmol/l vs +0,006 mmol/l; p<0,001), glykémie (-0,446 mmol/l vs. -0,047 mmol/l; p<0,001) a KM (-8,096 umol/l vs. +0,524 umol/l; p=0,05). Pacienti s HU mali signifikantný pokles hladiny KM o 39,44 umol/l (-9,30 %), pacienti bez HU mali prítomný mierny vzostup o 13,96 umol/l (+4,95 %).
Záver: U pacientov liečených telmisartanom počas 6 mesiacov došlo k signifikantnému zníženiu hladiny celkového, LDL, non-HDL cholesterolu a triacylglycerolov a miernemu vzostupu HDL cholesterolu. Telmisartan taktiež preukázal pozitívny efekt na glykémiu u pacientov s diabetes mellitus, na celkový, non-HDL cholesterol, triacylglyceroly, glykémiu a kyselinu močovú u pacientov s metabolickým syndrómom a na kyselinu močovú u pacientov s hyperurikémiou. Telmisartan preto predstavuje účinné antihypertenzívum s pozitívnym metabolickým účinkom.

Project TELMISTAR I – Effect of telmisartan on selected metabolic and biochemic parameters in patients with arterial hypertension
Introduction: Arterial hypertension is one of the most important risk factors for cardiovascular (CV) diseases. Despite availability of wide range of antihypertensive medications, many patients do not reach target blood pressure (BP) values. Telmisartan, as an antagonist of angiotensin II receptors of type 1, has its antihypertensive effects, as well as partial agonistic effect on PPAR-γ receptor, which causes its positive effect on glycemia and lipid parameters. Elevated levels of uric acid (UA) are also associated with CV diseases, but effects of telmisartan on UA levels have been not conclusively established.
Aim of the Study: To study the effect of telmisartan and fixed combination of telmisartan and amlodipin on the levels of systolic and diastolic BP and reaching the target BP values. In this article, we present the effect of telmisartan on lipid parameters, glycemia and UA levels.
Patients and methods: The TELMISTAR Project was a prospective, non-randomized, open-label study lasting 6 months. We included 1438 patients aged 31-91 years (604 men, 834 women), who did not achieve their target BP values according to ESC/ESH Guidelines. In order to analyse the Telmisartan effect on metabolic parameters, we selected a group of 1118 patients, who did not take telmisartan at the beginning of the study. Lipid panel, glycemia and the UA level were measured at baseline visit and follow up visits at 3rd and 6th month. Analysis was performed for the whole group of patients and for their subgroups according to the presence of diabetes mellitus (DM), metabolic syndrome (MS) and hyperuricemia (HU). The Project was supported by a research grant by KRKA.
Results: Patients after a 6-months treatment with telmisartan achieved significant mean decrease of total cholesterol by 0.305 mmol/l (-5.69%), LDL cholesterol by 0.307 mmol/l (-9.15%), non-HDL cholesterol by 0.359 mmol/l (-8.88%), triacylglycerols by 0.136 mmol/l (-7.10%), glycemia by 0.337 mmol/l (-5.43%) and uric acid by 6.085 umol/l (-1.83%). HDL cholesterol level was mildly increased by o 0.051 mmol/l (+3.87%). In patients with DM was significant difference in decrease of glycemia (-0.921 mmol/l vs. -0.039 mmol/l; p<0.001). In patients with MS, there were significant differences in a decrease of total cholesterol (-0.367 mmol/l vs. -0.218 mmol; p=0.032), non-HDL cholesterol (-0.426 mmol/l vs. -0.252 mmol/l; p=0.009), triacylglycerols (-0.208 mmol/l vs +0.006 mmol/l; p<0.001), glycemia (-0.446 mmol/l vs. -0.047 mmol/l; p<0,001) and uric acid (-8.096 umol/l vs. +0.524 umol/l; p=0.05). Patients with HU had significant decrease of UA by 39.44umol/l (-9.30%), patients without HU had mild increase of UA level by o 13.96 umol/l (+4.95%).
Conclusion: Patients treated for 6 months with telmisartan had a significant decrease of total LDL, non-HDL cholesterol, and triacylglycerols and a mild increase of HDL cholesterol. Telmisartan has also shown a positive effect on glycemia in patients with DM. In total, non-HDL cholesterol, triacylglycerols, glycemia and uric acid in patients with MS and on uric acid level in patients with hyperuricemia. Telmisartan is thus an effective antihypertensive drug with positive metabolic effects.
Key words: Telmisartan, lipids, cholesterol, triacylglycerols, glycemia, uric acid
telmisartan lipidy cholesterol triacylglyceroly glykémia
Kardiol. Prax 2020; 18 (3): 173-183
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by