Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
POMER NEUTROFILOV A LYMFOCYTOV PRI PATOLOGICKEJ TEHOTNOSTI
J. DROBNÝ

Vznik a rozvoj fyziologickej tehotnosti je úzko spojený s imunologickou toleranciou. Patologická tehotnosť, ktorá je pravdepodobne často spôsobená poruchou imunologických procesov, sa prejavuje aj zmenou zápalových markerov. Práca prináša prehľad prác o využití pomeru neutorfilov a lymfocytov ako prínosu pre diagnostiku v pôrodníctve. Možnosti využitia tohto pomeru v pôrodníctve potvrdila väčšina doterajších štúdií. Ide pritom o závažné patológie, ako je preeklampsia, predčasný pôrod a zadržaný potrat. Najvyššie hodnoty sú v druhom trimestri. Senzitivita pomeru pri diagnostike preeklampsie je akceptovateľná. Neutrofilo-lymfocytový pomer možno využiť nielen pri diagnostike preeklampsie, ale ukazuje sa ako vhodný prediktor vzniku preeklampsie už vo včasnej tehotnosti. Zosilnenie zápalových procesov pri kontrakciách maternice umožňuje využiť neutorfilo-lymfocytový pomer aj v predikcii predčasného pôrodu.


SUMMARY

Conception and development of physiological pregnancy are closely related to immunological tolerance. Pathological pregnancy which is probably frequently caused by a disorder of immunological processes and also manifests with the change of inflammatory markers. The work brings an overview of the use of the NLR as a contribution for diagnosis in obstetrics. Majority of recent studies confirmed possibilities to use this ratio in obstetric studies. They include several pathologies as preeclampsia, premature labour and missed abortion. The highest NLR values are in the second trimester. The sensitivity of the ratio at diagnostics of preeclampsia is acceptable. NLR might be used not only in diagnostics of preeclampsia but shows a suitable predictor of preeclampsia development already in early pregnancy. Intensification of inflammatory processes at contractions of the uterus allows for the use of NLR also in the prediction of premature labour.

Keywords: neutrophil to lymphocyte ratio, NLR, preeclampsia, preterm delivery, abortion
pomer neutrofilov a lymfocytov NLR preeklampsia predčasný pôrod potrat
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s.  – 135
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by