Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Mužská neplodnosť z pohľadu andrológa v kontexte mužského zdravia
Igor Bartl
Rozvoj reprodukčnej medicíny prináša čoraz väčšiu nádej na dosiahnutie tehotenstva aj u starších rodičiek. Štandardné postupy v andrologickej praxi je nutné primerane korelovať k veku a komorbiditám najmä u starších otcov. V prípade využitia metód asistovanej reprodukcie panel slovenských expertov prináša multiodborový konsenzus pre výber metódy asistovanej reprodukcie podľa výsledkov spermiogramu a s koreláciou k veku a ovariálnej rezerve pacientky. Multidisciplinárny pohľad na infertilitu muža v súčasnosti presahuje rámec fertilizačného procesu aj samotnej kvality života. Podľa najnovších výskumov a odporučení WHO môže byť mužský faktor infertility v blízkej budúcnosti implementovaný do kompozitných biomarkerov mužského, nielen sexuálneho zdravia. Infertilita muža sa v tomto kontexte stáva významným nástrojom prevencie a stratifikácie rizika civilizačných, nenádorových aj nádorových ochorení mužov.

Male infertility from the view of an andrologist in the context of male health
The development of reproductive medicine brings infertile couples more and more hope for pregnancy even in older mothers. Standard procedures in andrological practice must be adequately correlated with age and comorbidities, especially in older fathers. In case of assisted reproduction methods, a panel of Slovak experts brings a multidisciplinary consensus for the selection of the assisted reproduction method according to the results of the spermiogram with the correlation to the patient’s age and ovarian reserve. The multidisciplinary view of male infertility currently goes beyond the fertilization process and the quality of life itself. According to the latest research and WHO recommendations, the male infertility factor can be implemented soon into composite biomarkers of male not only sexual health. In this context, male infertility is becoming an important tool for the prevention and risk stratification of men’s civilization, non-cancerous and cancerous diseases.
Keywords: reproductive medicine, infertility, assisted reproduction, male health, composite biomarkers
reprodukčná medicína infertilita asistovaná reprodukcia mužské zdravie kompozitné biomarkery
Gynekol. prax 2020; 18 (3): 135-139
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by