Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Multisystémový zápalový syndróm u detí spojený s COVID-19/SARS-CoV-2, napodobňujúci Kawasakiho chorobu (Kawa-COVID-19)
Oleksandr Dobrovanov, Katarína Furková, Marian Vidiščák, Lucia Húšťavová
Podľa aktuálnych údajov ochorenie COVID-19 je menej časté u detí a má u nich miernejší priebeh. V poslednom období však po celom svete bol pozorovaný nárast počtu detských pacientov, ktorí po prekonaní infekcie COVID-19 mali symptómy pripomínajúce Kawasakiho chorobu. Tak nazývaný Kawa-COVID-19 pravdepodobne predstavuje u detí nový systémový zápalový syndróm spojený so SARS-CoV-2. Symptómy Kawa-COVID-19 sa vyskytujú u detských pacientov s odstupom asi 2 týždňov po prekonaní SARS-CoV-2 a v 50 % prípadov najčastejšou komplikáciou je myokarditída. Medzi závažné prognostické faktory patrí vek pacientov nad 5 rokov a koncentrácia feritínu > 1 400 μg/l. V budúcnosti budú potrebné ďalšie medzinárodné štúdie, ktoré by pomohli lepšie porozumieť podstate tohto ochorenia. Cieľom článku je upozorniť pediatrov na doteraz známe a zdokumentované príznaky Kawa-COVID-19 u pediatrických pacientov, pretože ochorenie sa môže objaviť aj na Slovensku.


Multisystem inflammatory syndrome in children associated with COVID-19/SARS-CoV-2, mimicking Kawasaki disease (Kawa-COVID-19)
According to current data, COVID-19 is less common in children and has a milder course. Recently, however, there has been an increase in the number of pediatric patients worldwide who have symptoms resembling Kawasaki disease after overcoming COVID-19 infection. The so-called Kawa-COVID-19 probably represents a new systemic inflammatory syndrome associated with SARS-CoV-2 in children. Symptoms of Kawa-COVID-19 occur in pediatric patients approximately 2 weeks after SARS-CoV-2 and in 50% of cases the most common complication is myocarditis. Serious prognostic factors include the age of patients over 5 years and ferritin concentrations > 1400 μg/l. Further international studies will be needed in the future to help better understand the nature of the disease. The aim of the article is to draw the attention of pediatricians to the known and documented symptoms of Kawa-COVID-19 in pediatric patients, as the disease may also appear in Slovakia.
Keywords: COVID-19, ferritin, children, inflammatory syndrome, Kawa-COVID-19, Kawasaki disease, SARS-CoV-2
COVID-19, deti feritín Kawa-COVID-19 Kawasakiho choroba SARS-CoV-2
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (5): 300-303
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by