Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Morfologické a funkčné zmeny ľavej predsiene u pacientov s fibriláciou predsiení a možnosti jej zobrazenia
Marta Jakubová, Ľudmila Farkašová, Ingrid Schusterová
Ľavá predsieň je dôležitým srdcovým oddielom, aj keď sa často v porovnaní s ľavou komorou označuje pojmom „zabudnutý oddiel“. Jej funkcia je pri plnení ľavej komory významná a pre hemodynamiku prospešná. V posledných rokoch sa zistilo, že má dôležitú, predovšetkým prognostickú úlohu u pacientov s kardiovaskulárnymi a cerebrovaskulárnymi ochoreniami. Zmeny v štruktúre predsiení sú spojené so zmenami iónových kanálov a elektrických vlastností buniek. Výsledkom štrukturálnej a elektrickej remodelácie je vytvorenie podmienok pre početné reentry okruhy a vznik arytmií, najčastejšie fibrilácie predsiení. Pretože ochorenia spôsobujúce histologické zmeny v predsieňovom tkanive sú často málo preskúmané a časom sa značne líšia, ich klasifikácia je náročná. V súčasnosti nie je veľa možností hodnotenia predklinickej predsieňovej myopatie, ako vhodná sa javí EHRAS klasifikácia, kvantifikovať fibrotické zmeny v predsieni by mohla aj magnetická rezonancia. Echokardiografia umožňuje nielen štandardné hodnotenie parametrov, akými sú rozmer ľavej predsiene, plocha a objem, ale aj deformáciu a rýchlosť deformácie pomocou dopplerovho zobrazenia. Včasné zistenie dysfunkcie ľavej predsiene je pre klinickú prax veľmi nápomocné. 2D a 3D „speckle tracking“ umožňuje detekovať včasnú funkčnú remodeláciu skôr, ako dôjde k anatomickým zmenám v ľavej predsieni.


The left atrium is an important cardiac compartment, although it is often referred to as „ the forgotten chamber“ compared to the left ventricle. Its function in the filling of the left ventricle is important and beneficial for hemodynamics. In recent years it has played an important role especially in the prognosis of patients with cardiovascular and cerebrovascular disseases. Changes in atrial structure are also associated with changes of ion channels and electrical properties of the cells. The result of structural and electrical remodeling is the creation of conditions for numerous reentry circuits and the emergence of arrhythmias, mostly atrial fibrillation. Because the diseases causing histological changes in atrial tissue are often poorly investigated and vary widely over time, their classification is often difficult. At the present, there are not many ways to evaluate preclinical atrial myopathy. The EHRAS classification appears to be the most suitable for evaluating the structural remodeling of the left atrium. Echocardiography allows not only standard evaluation of parameters such as left atrial size, area and volume, but also strain and strain rate using Doppler imaging. Early detection of left atrial dysfunction si very helpful for clinical practice. 2D a 3D speckle tracking allows the early functional remodeling to be detected before anatomical changes in the left atrium occur.
Keywords: atrial fibrillation, left atrium, atrial cardiomyopathy.
fibrilácia predsiení ľavá predsieň
Kardiol. Prax 2020; 18 (3): 148-156
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by