Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
MARKERY p16/Ki-67 A HPV TESTÁCIA AKO DOPLNOK ONKOCYTOLOGICKÉHO VYŠETRENIA
M. BEN OUN, P. JANÁČ, A. VINCEOVÁ, A. ADAMEC, M. VARGOVÁ, M. REDECHA, M. BOROVSKÝ
SÚHRN

Rakovina krčka maternice je ochorenie, ktoré je dobre skríningovateľné a v štádiu prekancerózy úspešne liečiteľné. Základným etiologickým faktorom je infekcia onkologicky vysokorizikovým typom ľudského papilomavírusu. Pochopenie procesu karcinogenézy vedie k rozvoju čoraz účinnejších diagnostických postupov, a tým k identifikácii a liečbe závažnejších prekanceróz typu CIN 2 a viac. Validita imunocytochemického vyšetrenia p16/Ki-67 a testácie HPV predurčuje tieto vyšetrenia ako tzv. triage testy na verifikáciu cervikálnych prekanceróznych lézií vyššieho stupňa. V retrospektívnej štúdii analyzujeme validitu imunocytochemického vyšetrenia p16/Ki-67 a testácie HR-HPV ako triage vyšetrení u 145 pacientok so suspektným onkocytologickým nálezom v diagnostike prekanceróz maternicového krčka vyššieho stupňa.

Kľúčové slová: HR-HPV, imunocytochémia, karcinóm krčka maternice, onkologická cytológia

SUMMARY

Cervical carcinoma is a disease with good screening options and in the stage of precancer successfully treatable. A primary aetiological factor is an infection of an oncologically highly risky type of human papillomavirus. Understanding of the carcinogenesis leads to the development of still more effective procedures and so to identification and treatment of more severe precancer type CIN2 and higher. The validity of immunocytochemical examination of p16/Ki-67 and testing of HPV predetermines these examinations as so-called triage tests for verification of cervical precancer lesions of a higher grade. In the retrospective study, we are analysing the validity of immunochemical examination of p16/Ki-67 and testing of HR, HPV as triage examinations in 145 patients with suspected oncocytologic finding in the diagnostics of cervical precancer of a higher grade.

Keywords: HR-HPV, immunocytochemistry, cervical carcinoma, oncocytologic cytology
HR-HPV, imunocytochémia karcinóm krčka maternice
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s.  – 116
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by