Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Hyperglykemická nonketotická chorea
Matúš Ferenc, Ladislav Gurčík
Chorea je hyperkinéza charakterizovaná krátkymi, náhlymi, nepravidelnými, nestereotypnými a nepredvídateľnými pohybmi. Býva súčasťou klinického obrazu Huntingtonovej choroby, ale tiež súčasťou sekundárnych choreatických syndrómov, z ktorých relatívne menej častou, ale nie nevídanou príčinou býva nonketotická hyperglykemická chorea (NKH-chorea), taktiež nazývaná diabetická striatopatia. Pri každom prípade akútne vzniknutého choreatického syndrómu je potrebné pátrať aj po prípadnej hypo- či hyperglykémii. V predloženej kazuistike je opísaný prípad hemichoreoatetózy asociovanej s nonketotickou hyperglykémiou, definovanou ako zvýšená hodnota glykémie s hyperosmolaritou pri absencii ketónov. NKH-chorea postihuje najčastejšie populáciu postmenopauzálnych žien východoázijského pôvodu, pričom už unilaterálna prezentácia chorey vzbudzuje podozrenie na symptomatický štrukturálny pôvod. Pri hemichorei v dôsledku nonketotickej hyperglykémie je typická kontralaterálna hyperdenzita v oblasti bazálnych ganglií v CT obraze a k typickým rádiodiagnostickým nálezom patrí aj hyperintenzita v T1 vážených obrazoch v oblasti kontralaterálneho putamenu, niekedy i s postihnutím nucleus caudatus a globus pallidus. Symptómy ochorenia aj rádiologické nálezy zvyčajne ustupujú s normalizáciou hodnôt glykémií.


Hyperglycemic nonketotic chorea
Chorea is hyperkinesia characterized by accidental, sudden, irregular, non-stereotyped and unpredictable movements. It is a part of clinical presentation of Huntington’s disease, but it is also a part of secondary choreatic syndromes, of which relatively less common, but not unprecendented is non-ketotic hyperglycemic chorea, (NKH-chorea), also called diabetic striatopathy. In case of every acute onset of choreatic syndrome, we should search for eventual hypo- or hyperglycaemia. In the submitted case report we describe a case of hemichoreoatethosis assciated with non- ketotic hyperglycaemia, defined as elevated blood glucose levels associated with hyperosmolarity in the absence of ketone formation. NHK-chorea affects predominantly population of postmenopausal elderly women of East Asian descent. The manifestation of unilateral presentation of chorea arouses suspect of symptomatic structural origin. In hemichorea due to non-ketotic hyperglycaemia is the most characteristic radiographic finding a contralateral basal ganglia hyperdensity on CT scan of the brain, and a high signal intensity basal ganglia lesion on the T1-weighted brain MRI, especially in the contralateral putamen area, sometimes also in nucleus caudatus and globus pallidus. Symptoms of the disease as well as radiological findings usually resolve with normalization of blood glucose levels.
Keywords: hemichorea, striatopathy, non-ketotic hyperglycaemia
hemichorea striatopatia nonketotická hyperglykémia
Neurológia 2020; 15 (2): -121
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by