Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Fibrilácia predsiení a kryptogénna cievna mozgová príhoda
Peter Mitro
Dlhodobým monitorovaním EKG, optimálne použitím implantovaného rekordéra, možno zistiť fibriláciu predsiení u značnej časti pacientov s embolickou cievnou mozgovou príhodou s nejasným zdrojom embolizácie (Embolic Stroke of Undetermined Source – ESUS). Empirická antikoagulačná terapia po ESUS nevedie k redukcii recidív cievnych mozgových príhod s porovnaní s aspirínom, čo zrejme súvisí s etiologickou heterogenitou ESUS. Je však možné, že empirická antikoagulácia je efektívna u selektovaných podskupín pacientov s vyšším rizikom vzniku fibrilácie predsiení, čo skúmajú prebiehajúce štúdie. Dokumentácia fibrilácie predsiení po ESUS je v súčasnosti nevyhnutná pre indikáciu antikoagulačnej terapie. Stále nie je jasné, aké je minimálne trvanie fibrilácie predsiení, ktoré zvyšuje riziko mozgovej príhody. Toto kritérium závisí od dĺžky EKG monitorovania. Prebiehajúce štúdie sa zameriavajú na otázku, aký je prínos antikoagulačnej liečby u pacientov s krátkymi epizódami fibrilácie zistenými pri prolongovanom EKG monitorovaní. Fibrilácia predsiení nemusí byť vždy kauzálnym faktorom mozgovej príhody, ale môže byť jedným z prejavov atriálnej kardiopatie.

Atrial fibrillation and cryptogenic stroke
Using long-term ECG monitoring, and optimally an implanted recorder, we can detect atrial fibrillation in a significant proportion of patients with an embolic stroke of undetermined source (ESUS). Empirical anticoagulant therapy after ESUS does not lead to a reduction in stroke recurrences compared to aspirin, which appears to be related to the etiological heterogenity of ESUS. However, it is possible that empirical anticoagulation is effective in selected subgroups of patients at higher risk of atrial fibrillation, as investigated by ongoing studies. Documentation of atrial fibrillation after ESUS is currently required to indicate anticoagulant therapy. It is still unclear what is the minimal duration of atrial fibrillation which increases the risk of stroke. This criterion depends on the length of ECG monitoring. Ongoing studies focus on the benefit of anticoagulant therapy in patients with short episodes of fibrillation found during prolonged ECG monitoring. Atrial fibrillation may not always be a causal factor of a stroke, it can be also one of the manifestations of atrial cardiopathy.
Key words: atrial fibrillation, stroke, brain ischemia, embolisation, anticoagulation therapy, atrial cardiopathy.
fibrilácia predsiení cievna mozgová príhoda ischémia mozgu embolizácia antikoakogulačná liečba
Kardiol. Prax 2020; 18 (3): 137-141
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by