Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Fibrilácia predsiení a katétrová ablácia
Adriana Sudzinová
Fibrilácia predsiení, ako jedna z najčastejších arytmií v dospelosti, predstavuje významnú záťaž pre zdravotné systémy vyspelých krajín v celom svete. Tento prehľadový článok sa venuje súčasným možnostiam katétrovej ablácie fibrilácie predsiení na Slovensku. Popisuje hlavné indikácie na tento invazívny zákrok na základe aktuálnych odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti. Venuje sa samotnej katétrovej ablácii, ktorej základom je elektrická izolácia pľúcnych vén dosiahnuteľná aplikáciou rádiofrekvenčnej energie alebo kryoenergie. Účinnosť a bezpečnosť katétrovej ablácie bola dokumentovaná početnými multicentrickými štúdiami a v súčasnej dobe je akceptovanou liečebnou metódou. Na Slovensku je počet katétrových ablácií fibrilácie predsiení nedostatočný, hlboko pod priemerom okolitých štátov. Kapacitné možnosti všetkých troch centier, v ktorých sa výkon realizuje, nie sú vyčerpané a všetky centrá sú schopné realizovať viac výkonov.


Atrial fibrillation and catheter ablation
Atrial fibrillation is one of the most frequent arrhythmias in adult population and it represents a significant burden on healthcare systems of the developed countries around the world. This review article deals with current possibilities of the catheter ablation of atrial fibrillation in Slovakia. It describes the main indications for this invasive procedure based on the current ESC guidelines. Furthermore, it deals with procedural aspects of the catheter ablation which is predominantly based on the electrical pulmonary vein isolation achieved by two main methods – either using cryoenergy or radio frequency energy. The efficiency and safety of catheter ablation was documented in many multicentric studies and nowadays it is an accepted treatment method. The number of atrial fibrillation catheter ablations in Slovakia is insufficient and deeply under the average of our neighboring countries. The capacity possibilities of the three main heart centers in our country are not completely filled and all centers are capable to perform more procedures.
Keywords: catheter ablation of atrial fibrillation, pulmonary veins cryoisolation, radio frequency catheter ablation, complications of the catheter ablation
katétrová ablácia fibrilácie predsiení kryoizolácia pľúcnych žíl rádiofrekvenčná katétrová ablácia
Kardiol. Prax 2020; 18 (3): 126-129
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by