Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Fibrilácia predsiení a antikoagulačná liečba
Silvia Mišíková
Fibrilácia predsiení (FP) je najbežnejšou chronickou arytmiou. Nie je to len jednoduchá porucha srdcového rytmu, spája sa s päťnásobne vyšším rizikom tromboembolických komplikácií, z ktorých najobávanejšou je cievna mozgová príhoda (CMP). V prevencii CMP zohráva kľúčovú úlohu antikoagulačná liečba. Napriek jej nedostatkom a riziku krvácania, u indikovaných pacientov úžitok jasne prevyšuje riziko. Antikoagulačnej liečbe sa posledné roky venuje veľká pozornosť. K dispozícii máme jednoduché skórovacie systémy na určenie rizikovej skupiny pacientov ako z pohľadu tromboembolizmu, tak aj z pohľadu krvácania. Problémom súčasnosti je adekvátna indikácia na strane lekárov a dodržiavanie pravidelnej a dlhodobej antikoagulačnej liečby na strane pacientov. S narastajúcim počtom pacientov s FP, so starnutím populácie, ale aj s posunom výskytu FP do mladších vekových kategórií, sa tento problém zvýrazňuje. Výsledky najnovších štúdií ukazujú, že iba približne polovica pacientov s FP s rizikovým skóre indikujúcim antikoagulačnú liečbu túto naozaj užíva v adekvátnej dávke. Napriek množstvu doteraz realizovaných edukačných aktivít, prednášok, publikácií a prospektových materiálov stále sme svedkami pochybení v antikoagulačnej liečbe pacientov s FP. Ostáva veriť, že pokračujúca edukácia sa v budúcnosti odrazí na úrovni antikoagulačnej liečby.
Kľúčové slová: ,, 
Atrial fibrillation and anticoagulant therapy
Atrial fibrillation (AF) is the most common chronic arrhythmia. It is not just a simple heart rhythm disorder, it is associated with a five-fold higher risk of thromboembolic complications, the most feared of which is stroke. Anticoagulant therapy plays a key role in the prevention of stroke. Despite its setbacks and the risk of bleeding, the benefits clearly outweigh the risks in indicated patients. Much attention has been paid to anticoagulant therapy in recent years. We have simple scoring systems to determine the risk group of patients both in terms of thromboembolism and bleeding. Currently, the problem is the adequate indication by physicians, and the observance of regular and long-term anticoagulant therapy by patients. This problem is exacerbated with the growing number of AF patients, with the aging of the population, as well as with the shift of the AF incidence to younger age groups. The outcomes of recent studies show that only about half of AF patients with a risk score indicating anticoagulant therapy actually take this therapy at an adequate dose. Despite the number of educational activities, lectures, publications and leaflets delivered so far, we are still witnessing mistakes in the anticoagulant therapy of AF patients. We can only believe that continuing education and edification will be reflected in the level of anticoagulant therapy in the future.
Keywords: atrial fibrillation, stroke, anticoagulant therapy
fibrilácia predsiení cievna mozgová príhoda
Kardiol. Prax 2020; 18 (3): 142-146
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by