Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Eozinofilná ezofagitída – kazuistika
Darina Kružliaková, Zuzana Havlíčeková, Marek Gembala
Eozinofilné ochorenia gastrointestinálneho traktu (EGID) sa vyskytujú u detí aj dospelých na všetkých kontinentoch, západný svet však vykazuje najvyššiu prevalenciu týchto ochorení, najmä eozinofilnej ezofagitídy (EoE). Napriek tomu, že incidencia EGID nie je presne stanovená, v posledných rokoch sa zaznamenáva ich stále stúpajúci výskyt. EoE je chronické ochorenie s klinickými príznakmi dysfágie, uviaznutia jedla, príznakmi imitujúcimi GER alebo celkovým neprospievaním. Recidívy sú časté a pri nedostatočne včas rozpoznanom ochorení sa zvyšuje riziko fibrostenotických komplikácií.

Eosinophilic oesophagitis - case study
The eosinophilic disease of the gastrointestinal tract (EGID) occurs in children and adults in all continents. But the western world shows the highest prevalence of these diseases, especially of eosinophilic oesophagitis (EoE). Despite that, the incidence (EGID) is not precisely determined, in recent years, there is recorded still increasing occurrence. EoE is a chronic disease with clinical symptoms of dysphagia, stuck of the food, symptoms imitating GER or overall bad thriving. Recurrence is frequent and at insufficiently early detected diseases the risk of fibrostenotic complications increases.
Keywords: eosinophilic oesophagitis, dysphagia, chronic disease
eozinofilná ezofagitída dysfágia chronické ochorenie
Gastroenterol. prax 2020; 19 (4): 198 – 201
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by