Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Diagnostické kritériá imunologických porúch plodnosti
Katarína Bergendiová, Elena Tibenská
Výsledky výskumov posledného desaťročia priniesli množstvo dôkazov o význame imunitného systému pre úspech tehotenstva. Poznáme množstvo biomarkerov, ktoré sa dajú použiť pri diagnostike imunologických príčin porúch plodnosti. Táto diagnostika je umožnená špecifickými laboratórnymi testami, ktoré prispievajú k identifikácii, vyhodnoteniu a diagnostike týchto faktorov porúch plodnosti. Liečba nasadená na základe výsledkov vyšetrenia potom môže prispieť k dosiahnutiu úspešného výsledku tehotenstva. Klinická imunológia už disponuje širokým spektrom testov na identifikáciu imunologicky podmienených porúch plodnosti. Po zlyhaní implantácie sú tieto vyšetrenia kľúčové a nevyhnutné pre dosiahnutie gravidity. Významný podiel porúch plodnosti je viazaný práve na obdobie implantácie embrya. K zlyhaniu implantácie môže dôjsť tiež z imunologických príčin. U žien s diagnózou imunologicky podmienenej poruchy plodnosti je po dosiahnutí gravidity často potrebné monitorovať stav imunitného systému so zaistením zodpovedajúcej liečby. Úlohou reprodukčnej imunológie je hľadať imunologickú príčinu zníženej plodnosti.

Diagnostic criteria for immunological disorders of infertility
In the last decade, the research results have brought a lot of evidence about the importance of the immune system for the successful pregnancy. We know plenty of biomarkers, which might be used in the diagnosis of immunological reasons of infertility disorders. This diagnosis is enabled with specific laboratory tests, which contribute to identification, assessment and diagnosis of these factors in the fertility disorders. Then the treatment based on the results of examination might contribute to the successful pregnancy. Clinical immunology has a full scale of testing sets for identification of immunologically conditioned fertility disorders at disposal. After the failure of implantation, these examinations are crucial and inevitable for achieving gravidity. A significant share of fertility disorders is bound to the period of embryo implantation. Immunological reasons might also cause the failure of implantation. Women with the diagnosis of immunologically conditioned fertility disorder after being pregnant need to have the immunological system monitored, with the provision of adequate treatment. The role of reproductive immunology is to search for the immunological reasons for lowered fertility.
Keywords: reproductive immunology, NK cells, embryotoxic cytokines
reprodukčná imunológia NK bunky embryotoxické cytokíny
Gynekol. prax 2020; 18 (3): 148-150
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by