Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
COVID 19 – liečba neplodnosti počas pandémie a po nej
Iveta Švecová, Peter Harbulák, Pavel Svitok
V decembri 2019 vypukla virálna epidémia, následne v januári 2020 Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne vyhlásila začiatok pandémie a potvrdila výskyt nového typu „severe acute respiratory syndrome“ (SARS) koronavírusu 2 (SARS-CoV-2). Vzhľadom na pandemické šírenie SARS-CoV-2 a zastavenie poskytovania neurgentnej zdravotnej starostlivosti prerušilo svoju činnosť mnoho IVF centier. Ich zatvorenie prináša dôsledky, ktoré bude potrebné vyhodnotiť. Liečba neplodnosti je esenciálna liečba a možnosť riešenia neplodnosti množstva neplodných párov je časovo obmedzená. Odkladanie terapie môže u niektorých párov znížiť šancu na dosiahnutie tehotnosti. V tejto práci sme zhrnuli stručnú charakteristiku vírusu SARS-CoV-2, jeho vplyv na mužskú a ženskú fertilitu, možnosti testovania a odporúčania pre manažment centier asistovanej reprodukcie počas pandémie. Súhrn pragmatických odporúčaní popredných svetových spoločností zameraných na liečbu neplodnosti spolu s odkazmi na adekvátne literárne zdroje (ESHRE, ASRM, RCOG) by nám mal v budúcnosti uľahčiť bezpečné a plynulé fungovanie počas relapsov epidémie, ktoré nemožno vylúčiť.

COVID 19 - infertility treatment during and after pandemics
In December 2019, an outbreak of viral pneumonia emerged, subsequently, in January 2020, the World Health Organization officially announced a novel severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pandemic. According to the pandemic spread of SARS-CoV-2 and the cessation of non-urgent health care, a vast number of IVF centres was forced to suspend their activities. It is crucial to estimate the immediate consequences of this shutdown. Human infertility treatment is essential and the therapeutic window in infertile couples is time sensitive. Postponing the therapy can lead to the decline of the chances for pregnancy. In this paper, we summed up brief characteristics of SARS-CoV-2 virus, the effect of the infection on male and female fertility, testing possibilities and guidance for the management of IVF centres during the pandemic. Survey of practical guidelines of leading world health associations along with literature references ((ESHRE, ASRM, RCOG) should help us to enable a safe and continuous running during epidemics relapse, which cannot be ruled out.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, IVF, infertility
SARS-CoV-2 COVID-19 IVF infertilita
Gynekol. prax 2020; 18 (3): 129-133
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by