Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Biologická liečba alergických ochorení v detskom veku
Otília Petrovičová, Miloš Jeseňák, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin
Alergické choroby v súčasnosti postihujú celosvetovo viac ako 30 % populácie. Sú to komplexné a heterogénne ochorenia, ktoré majú vysoký vplyv na kvalitu života. Spomedzi všetkých foriem alergií sú najlepšie preskúmané IgE-mediované reakcie vyvolané TH2 alergickým zápalom, na ktorom sa podieľa veľká skupina imunitných buniek, epiteliálnych bariér, cytokínov, chemokínov, rastových faktorov, neuromediátorov a iných buniek a mediátorov. Veľmi dôležitú úlohu tu zohrávajú IgE protilátky. Uvedené mechanizmy sú neustále modulované rôznymi faktormi vonkajšieho prostredia, vnútornými a epigenetickými faktormi. Proti alergickým chorobám sú najúčinnejšie tri stratégie, a to preventívne opatrenia, symptomatická a kauzálna terapia. Ako sľubné v liečbe ťažkých alergických a refraktérnych ochorení sa preukázali monoklonálne protilátky a malé molekuly, ktoré sú zamerané proti špecifickým zápalovým kaskádam.


Biological treatment of allergic diseases in childhood
Allergic diseases currently affect more than 30% of the world’s population. These are complex and heterogeneous diseases that have a high impact on quality of life. Of all the forms of allergies, the best studied are IgE-mediated responses induced by TH2-allergic inflammation, involving a large group of immune cells, epithelial barriers, cytokines, chemokines, growth factors, neurotransmitters, and other cells and mediators. IgE antibodies play a very important role here. These mechanisms are constantly modulated by various environmental factors, internal and epigenetic factors. Three strategies are the most effective against allergic diseases, namely preventive measures, symptomatic and causal therapy. Monoclonal antibodies and small molecules that target specific inflammatory cascades have been shown to be promising in the treatment of severe allergic and refractory diseases.
Keywords: allergic diseases, biological treatment, monoclonal antibodies, childhood
alergické ochorenia biologická liečba monoklonálne protilátky
Pediatria (Bratisl.) 2020; 15 (5): 289-293
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by