Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Akútna polyradikuloneuritída GBS – faryngo-cerviko-brachiálny variant s respiračným zlyhaním indukovaný Legionella pneumophila
Peter Špalek, Jaroslava Kochanová, Ľubica Mišáková, Martina Kotrbancová, Margita Špaleková
74-ročný pacient bol hospitalizovaný pre progredujúcu slabosť orofaciálneho, cervikálneho a brachiálneho svalstva s respiračnou insuficienciou vyžadujúcou tracheostómiu a umelú pľúcnu ventiláciu. Na základe pozitívnych klinických, elektrofyziologických a laboratórnych (pozitívne anti-gangliozidové protilátky) diagnostických kritérií bola stanovená diagnóza faryngo-cerviko-brachiálneho variantu Guillainovho-Barrého syndrómu. CT hrudníka znázornilo bilaterálne pľúcne infiltráty a špecifický test dokázal v moči antigén Legionella pneumophila séroskupiny 1 v ELISA teste s vysokou pozitivitou. Okamžite bola ordinovaná 5-dňová kúra intravenóznym imunoglobulínom (0,4 g/kg/deň) a liečba cielenými antibiotikami (ciprofloxacín a azitromycín) proti infekcii Legionella pneumophila po dobu 17 dní. Včasné určenie diagnóz faryngo-cerviko-brachiálneho variantu GBS a legionelovej pneumónie, kvalitná intenzivistická liečba, urgentná aplikácia intervenčnej imunoterapie IVIG-om a ordinácia cielenej antibiotickej liečby viedli po 9 týždňoch k úplnej úprave klinického stavu.


Acute polyradiculoneuritis Guillain-Barré – pharyngeal-cervical-brachial variant with respiratory insufficiency induced by Legionella pneumophila
A 74-year old man admitted because of progressive oropharyngeal, cervico-brachial weakness and respiratory insufficiency requiring mechanical ventilation was diagnosed according to positive clinical, electrophysiological and laboratory (positive anti-ganglioside antibodies) diagnostic criteria as an acute pharyngeal-cervical-brachial variant of Guillain-Barré syndrome. Chest CT showed bilateral lung infiltrates, and the urine antigen test was highly positive for Legionella pneumophila sg1. Immediately, a five day treatment with intravenous immunoglobuline was started (0,4g/kg/day) and targeted antibiotics (Ciprofloxacin and Azitromycin) against Legionella pneumophila were administered for 17 days. Early diagnosis of both diseases with urgently administered IVIG immunotherapy and targeted antibiotics treatment resulted after 9 weeks in clinical recovery.
Keywords: pharyngeal-cervical-brachial variant of GBS, legionella pneumonia, IVIG, targeted antibiotics treatment, clinical recovery
faryngo-cerviko-brachiálny variant GBS legionelová pneumónia IVIG cielená antibiotická liečba klinická úprava
Neurológia 2020; 15 (2): -117
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by